Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRIẾT LÝ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ GIỚI TỰ NHIÊN TRONG TỤC NGỮ VIỆT NAM

BÙI VĂN DŨNG

Tóm tắt


    Từ xa xưa người Việt Nam đã có nhận thức về mối quan hệ biện chứng giữa con người với giới tự nhiên. Điều đó thể hiện qua những triết lý được gửi gắm trong kho tàng tục ngữ. Bài viết phân tích các biểu hiện của triết lý dân gian về nguồn gốc tự nhiên của con người, về khả năng cải tạo, chinh phục tự nhiên của con người, về sự cần thiết phải tôn trọng, bảo vệ tự nhiên.    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238