Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUAN NIỆM VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG

CAO THỊ HỒNG

Tóm tắt


   Phạm Văn Đồng không những là một nhà cách mạng ưu tú, có nhân cách lớn, mà còn là một nhà văn hóa uyên bác của dân tộc. Sinh thời, ông luôn trăn trở, quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, đặc biệt là văn học nghệ thuật, một trong những thành tố quan trọng nhất làm nên gương mặt văn hóa dân tộc. Trước tác của Phạm Văn Đồng để lại không nhiều, nhưng với những gì còn lại, chúng ta có thể nhận thấy nhiều quan điểm về văn học nghệ thuật của ông vẫn còn nguyên giá trị về lý luận cũng như thực tiễn.    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238