Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

60 NĂM VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

NGUYỄN XUÂN THẮNG

Tóm tắt


   60 năm trước, ngày 2/12/1953, tại Tân Trào, địa danh lịch sử trong chiến khu Việt Bắc, một tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam mang tên gọi "Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học" với 14 cán bộ, nhân viên do nhà sử học Trần Huy Liệu làm Trưởng ban, được thành lập. Đây chính là tổ chức tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238