Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CẤU TRÚC, CÁC TÍNH CHẤT QUANG VÀ ĐIỆN CỦA MÀNG Cu2O ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD TỪ TIỀN CHẤT Cu(II) AXETYLAXETONAT

Nguyễn Mạnh Hùng, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Phạm Anh Sơn

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224