Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIẾN TÍNH DIATOMIT BẰNG OXIT MANGAN VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ ION Cu(II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Hồ Sỹ Thắng, Phạm Đình Dũ

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224