Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 24, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG Cu, Pb, VÀ Zn TRONG TRẦM TÍCH CỬA SÔNG SOÀI RẠP, SÔNG SÀI GÒN- ĐỒNG NAI

Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Phương, Mai Hương

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224