Chi tiết về Tác giả

Bá Cường, Nguyễn

  • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
    SỬ DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN ANAMMOX TRONG SINH KHỐI CỦA HỆ THỐNG LÀM GIÀU ANAMMOX TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU DA GIẦY, BỘ CÔNG THƯƠNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224