Chi tiết về Tác giả

Bá Trung, Nguyễn

  • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC AXIT RẮN La,Zn/γ-Al2O3 ĐỂ ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ BÒ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224