Chi tiết về Tác giả

Bích Ngân, Nguyễn

  • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG SẮT KIM LOẠI KẾT HỢP VỚI MUỐI KALI PESUNFAT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224