Chi tiết về Tác giả

Cao Khang, Nguyễn

  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TiO2 ĐA PHA TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ MÀU METYLEN XANH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224