Chi tiết về Tác giả

Anh Mai, Nguyen

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    PHÂN TÁCH CÁC DẠNG ISOFORM CỦA ERYTHROPOIETIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    TỔNG HỢP PHA TĨNH THÔNG QUA PHẢN ỨNG ACYL HÓA AMINOPROPYL ĐÃ GẮN TRÊN SILICA GEL - ỨNG DỤNG TRONG CHIẾT PHA RẮN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224