Chi tiết về Tác giả

Bich Ngan, Nguyen

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA HẠT MANGAN (III) OXIT Ở CÁC KÍCH THƯỚC NANO KHÁC NHAU
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH CỦA PHỨC CHẤT TRANS-[PtCl2(METHYLEUGENOXYACETATE)(2-AMINOPYRIDINE)]
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224