Chi tiết về Tác giả

Bá Lịch, Phạm

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG CỘT TRẦM TÍCH SÔNG THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ PHA LIÊN KẾT CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH CỘT THUỘC HỆ THỐNG SÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224