Chi tiết về Tác giả

Ý, Trương

  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ TRITI (3H) TRONG MẪU NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NHẤP NHÁY LỎNG - TRI-CARB 3180TR/SL
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224