Chi tiết về Tác giả

Anh Dũng, Trần

 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  PHÁT TRIỂN POLYME CHỨC NĂNG CAO: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP CỦA STYREN VÀO CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NÂNG CAO ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU DẦU CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN NHỜ PHẢN ỨNG GHÉP STYREN LÊN MẠCH CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CHẤT MA TÚY TỔNG HỢP MA VÀ MDMA TRONG MẪU TÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI URAN VÀ THORI TRONG QUẶNG MỎ PÀ LỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224