Chi tiết về Tác giả

Cao Sơn, Trần

 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MELAMIN THÔI NHIỄM TỪ ĐỒ NHỰA LÀM TỪ MELAMIN BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI 16 HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG TRONG THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ 2 LẦN (GC-MS/MS)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ ĐỘC TỐ GÂY LIỆT CƠ TRONG CUA BIỂN BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224