Chi tiết về Tác giả

An Quân, Võ

  • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
    HIỆU ỨNG ỨC CHẾ CỦA DỊCH CHIẾT CÂY SIM ĐẾN ĂN MÒN THÉP CT3 TRONG MÔI TRƯỜNG H2SO4 0.5M
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224