Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 35 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý CHÍ VÀ TỰ DO Ý CHÍ TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hồng Trinh

Tóm tắt


Hợp đồng là sự thỏa thuận của các chủ thể, song để có sự thỏa thuận thì trước hết các chủ thể phải thể hiện ý chí và thực hiện tự do ý chí. Pháp luật quy định các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và trường hợp không đáp ứng các điều kiện có hiệu lực thì bị xem xét vô hiệu. Bài viết tập trung đề cập sự tác động của ý chí và tự do ý chí đến các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng như về chủ thể, về sự tự nguyện và những điều kiện có hiệu lực khác. Trên cơ sở đó, cho thấy hệ thống pháp luật về hợp đồng mới chỉ xem xét kết quả của sự thể hiện ý chí “sự thỏa thuận” mà chưa xem xét toàn diện bản chất ý chí và sự tự do ý chí của các chủ thể quyết định hiệu lực của hợp đồng. Mặt khác, khi nghiên cứu về ý chí và tự do ý chí của chủ thể các nhà lập pháp tôn trọng cơ bản ý của các chủ thể, chỉ đặt ra sự can thiệp hay kiểm soát vì lợi ích nhà nước, lợi ích dân tộc, lợi ích công cộng. Từ việc nghiên cứu, đưa ra số kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật hợp đồng.

Toàn văn: PDF