Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 35 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CĂN CỨ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Hồ Thị Vân Anh

Tóm tắt


Hợp đồng dân sự cũng trải qua các giai đoạn phát sinh, phát triển và chấm dứt. Tuy nhiên, khác với các sự vật, hiện tượng khác, hợp đồng dân sự bao giờ cũng được phát sinh từ những hành vi có ý thức của các chủ thể. Vì vậy, các sự kiện làm chấm dứt một hợp đồng dân sự không phải là các sự biến sinh do sự vận động của tự nhiên mà đó là những sự kiện được xuất hiện từ hành vi có thức của các chủ thể hoặc do pháp luật quy định. Qua bài viết này tác giả mong muốn làm rõ một số nội dung pháp lý về chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam, chỉ ra một số bất cập, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. Bên cạnh đó, tác giả còn mong muốn được học tập kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài và đề xuất một số kiến nghị nhằm tìm ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật hiện hành.

Toàn văn: PDF