Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 35 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA PHÁP LUẬT HỘ TỊCH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Trần Việt Dũng

Tóm tắt


Luật hộ tịch năm 2014 (sau đây gọi là Luật hộ tịch) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, pháp luật hộ tịch đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện. Trong bài viết này, tác giả phân tích một số hạn chế của pháp luật hộ tịch và từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hộ tịch.


Toàn văn: PDF