Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 35 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUAN ĐIỂM CỦA TÒA ÁN NHÂN QUYỀN CHÂU ÂU VỀ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH-MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Đồng Thị Huyền Nga

Tóm tắt


Từ hơn hai thế kỷ nay, sự tàn phá, thiếu tôn trọng quy luật, ứng xử thiếu văn hóa với tự nhiên đã khiến con người ở khắp nơi trên thế giới đã, đang và sẽ phải nhận lấy những hậu quả khôn lường. Việt Nam được đánh giá là một trong số các quốc gia có chất lượng môi trường thấp trên thế giới và do đó quyền được sống trong môi trường trong lành của các cộng đồng dân cư trên lãnh thổ nước ta cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hàng loạt các giải pháp đã được triển khai áp dụng nhưng hiệu quả thu về lại vô cùng khiêm tốn. Trong rất nhiều nguyên nhân, tác giả cho rằng nguyên nhân cốt lõi nhất chính là việc chúng ta đang tiếp cận vấn đề quyền được sống trong môi trường trong lành ở nhiều góc độ chưa phù hợp. thông qua việc phân tích quan điểm của Tòa án Nhân quyền châu Âu (Tòa án EctHR) được thể hiện qua một số phán quyết tiêu biểu của Tòa án này trong việc áp dụng Công ước châu Âu về nhân quyền (Công ước ECHR) về quyền được sống trong môi trường trong lành, bài viết sẽ đưa ra một số hướng tiếp cận mới để hoàn thiện cơ chế đảm bảo quyền con người hết sức cơ bản này ở Việt Nam hiện nay.

Toàn văn: PDF