Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ ĐIỂM MỚI CỦA CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG BLHS NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẢM BẢO THỰC TIỄN

Trần Văn Hải, Lữ Vũ Lực

Tóm tắt


Các tội phạm về tham nhũng là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã có những sửa đổi, bổ sung quy định  về các tội phạm tham nhũng nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mới phù hợp, tiến bộ thì  vẫn còn những thiếu sót, hạn chế trong quy định về các tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả xin được đánh giá về những điểm mới, từ đó đưa ra hướng hoàn thiện quy định của BLHS về các tội phạm tham nhũng.


Toàn văn: PDF