Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HẠN CHẾ TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lê Thị Hăng

Tóm tắt


Bài viết phân tích những hạn chế trong quy định của pháp luật hiện hành về các biện pháp chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, qua đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Toàn văn: PDF