Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Đặng Trần Thanh Ngọc

Tóm tắt


Các yếu tố tác động đến hiệu quả thực hiện quyền bào chữa trong tố tụng hình sự: Đó là yếu tố pháp luật (hệ thống pháp luật về thực hiện quyền bào chữa trong tố tụng hình sự); Yếu tố con người (nhà làm luật, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và chủ thể bào chữa) và cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền bào chữa trong tố tụng hình sự. Các yếu tố này không độc lập mà tác động qua lại theo hệ thống.

Toàn văn: PDF