Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 04 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGUYÊN TẮC PHÁP QUYỀN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

Võ Khánh Vinh

Tóm tắt


Nguyên tắc pháp quyền là vấn đề cơ bản của lý luận về pháp quyền, có ý nghĩa phương pháp luận, lý luận và thực tiễn đối với hiện thực pháp luật, có mối quan hệ biện chứng với tư tưởng pháp quyền. Bài viết này luận giải mối quan hệ của nguyên tắc pháp quyền với tư tưởng pháp quyền, khái niệm, đặc điểm, phân loại các nguyên tắc pháp quyền.

Toàn văn: PDF