Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 04 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Trần Văn Duy

Tóm tắt


Từ khi nước ta chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (năm 2007) đến nay, tiến trình chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng hơn, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Khi triển khai thực hiện chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ xảy ra những tranh chấp về đầu tư giữa Nhà đầu tư nước ngoài với Nhà nước Việt Nam đang phát sinh ngày càng phổ biến trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt, khi hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển cả về quy mô, phạm vi và tính chất. Do đó, bài viết triển khai nghiên cứu những nội dung sau: (i) đặt vấn đề nghiên cứu; (ii) các giải pháp phòng ngừa tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với Nhà nước Việt Nam và (iii) kết luận.

Toàn văn: PDF