Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 04 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG VIỆC XÂY DỰNG “TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ”

Trần Văn Hải

Tóm tắt


Sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN) đã thúc đẩy việc trao đổi, phổ biến, truyền bá, kế thừa kết quả nghiên cứu để tránh nghiên cứu lặp lại gây lãng phí tài nguyên trí tuệ và các tài nguyên khác. Việc nhanh chóng đưa tri thức KH&CN vào trường học để người học tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện là việc làm cần thiết. Từ đó hình thành nhu cầu truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở thông qua thư viện số trên internet. Tuy nhiên sự phát triển của internet cũng dễ dàng xâm phạm quyền tác giả.

Bài viết phân tích quy định quốc tế và kinh nghiệm của một số quốc gia về truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở nhằm hạn chế việc xâm phạm quyền tác giả trên internet, đề xuất giải pháp xây dựng thư viện số trong các trường đại học tại Việt Nam.Toàn văn: PDF