Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 04 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Lê Thị Khánh Linh

Tóm tắt


Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015) được Quốc hội thông qua vào ngày 27 tháng 11 năm 2015 và chính thức có hiệu lực  ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đây là lần đầu  tiên trong lịch sử, trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân (cụ thể là pháp nhân thương mại) được quy định chính thức trong Bộ luật Hình sự. Bài viết sẽ phân tích,  làm rõ nội dung và ý nghĩa của chế định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự năm 2015.


Toàn văn: PDF