Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 04 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017)

Dương Thị Cẩm Nhung

Tóm tắt


Bài viết phân tích quy định mới trong Bộ luật hình sự năm 2015  (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chỉ ra những căn cứ khoa học để bỏ các tội trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thêm các tội mới, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này.


Toàn văn: PDF