Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 04 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Thanh Tùng

Tóm tắt


Bài viết phân tích làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hình sự ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả với công tác tuyên truyền, phổ biến đưa pháp luật hình sự nhằm đưa pháp luật hình sự vào cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm ở Việt Nam hiện nay**.

** Nội dung trình bày của bài viết nằm trong khuôn khổ Nhiệm vụ cấp Bộ 2016 - 2017: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện hiệu quả BLHS 2015” của Viện Nhà nước và Pháp luật do TS. Phạm Thị Thúy Nga làm chủ nhiệm.


Toàn văn: PDF