Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 02 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM

Đặng Công Cường

Tóm tắt


Xung đột lợi ích trong khu vực công (xung đột lợi ích) là tình huống tiềm ẩn nguy cơ cao nảy sinh hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ cho nên kiểm soát hiệu quả xung đột lợi ích công sẽ ngăn ngừa hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức hiệu quả, củng cố và tăng cường liêm chính của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước.


Toàn văn: PDF