Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 02 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hạnh

Tóm tắt


Nguồn lợi thủy sản nước ta đang suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, việc quản lý nghề cá chưa thực sự hiệu quả và ngày càng nhiều phức tạp. Vấn đề đồng quản lý, quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng đặt ra càng bức thiết hơn. Bài viết đi từ việc phân biệt khái niệm đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng, đến cơ sở khoa học cho quản lý dựa vào cộng đồng, sau đó tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm quốc tế và một số bài học cho Việt Nam trong việc quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng.

Toàn văn: PDF