Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 02 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC – MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Đặng Thị Vũ Hường

Tóm tắt


Bài viết phân tích một số khái niệm về người tiêu dùng, người kinh doanh phân tích những ưu điểm của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc. Trên cơ sở đó đưa ra các hạn chế về quy định của Pháp luật Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam hiện nay.

Toàn văn: PDF