Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 02 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Nguyễn Thị Triển

Tóm tắt


Công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế thất thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các hộ kinh doanh vẫn còn thấp, tình trạng vi phạm pháp luật về thuế của các hộ kinh doanh thường xảy ra dưới nhiều hình thức như khai báo doanh thu không sát với thực tế, quản lý số hộ kinh doanh không kịp thời đầy đủ, tình trạng nợ đọng vẫn còn diễn ra, trong khi thực trạng quản lý các hộ kinh doanh cũng còn những bất cập dẫn đến hiệu quả thu thuế ở đối tượng này chưa đạt kết quả cao. Vì vậy, việc đề ra các giải pháp đổi mới công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh là cần thiết nhằm hạn chế những bất cập trong thực trạng quản lý,  nâng cao hiệu quả thu thuế, đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm minh pháp luật thuế.

Toàn văn: PDF