Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Trần Việt Dũng

Tóm tắt


Trong những năm vừa qua, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, Nghị quyết số 1132/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2016 và Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,… trong đó có chứa đựng những quy định liên quan đến đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những quy định này đã bộc lộ những hạn chế, không phù hợp với thực tiễn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân nói chung và của đại biểu Hội đồng nhân dân nói riêng. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi sẽ trình bày một số hạn chế của các quy định của pháp luật liên quan đến đại biểu Hội đồng nhân dân và từ đó đưa ra một số kiến nghị sửa đổi các quy định này.


Toàn văn: PDF