Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ VỚI VIỆC ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC QUYỀN DÂN SỰ CỦA CON NGƯỜI VÀ CÔNG DÂN THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013

Hà Thị Mai Hiên

Tóm tắt


Bài viết nêu quan điểm và xác định vai trò của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự trong việc bảo đảm thực hiện các quyền dân sự của con người và công dân theo Hiến pháp năm 2013; nêu và phân tích một số nội dung cơ bản của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Trong đó tập trung phân tích một số quy định chủ yếu của hai Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về  ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền dân sự; đồng thời nêu một số ý kiến về vấn đề bảo đảm thực thi pháp luật về các quyền đó.     


Toàn văn: PDF