Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 2015

Trần Thị Huệ, Lê Thị Hải Yến

Tóm tắt


Bài viết phân tích các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015 như: về năng lực, về tính tự nguyện của chủ thể giao kết, về mục đích, nội dung, về hình thức thể hiện của hợp đồng.  Đồng thời, lý giải đối với những điểm mới về các điều kiện này. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả xác định một số bất cập trong các quy định về điều kiện có hiệu lực và tính vô hiệu do vi phạm về hình thức của hợp đồng được qui định trong Bộ luật Dân sự 2015 cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để hoàn thiện.


Toàn văn: PDF