Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẤN ĐỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM

Phan Đình Minh

Tóm tắt


Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đã và đang là một thách thức mang tính toàn cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, chính sách đối ngoại của tất cả các quốc  gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đã có rất nhiều những giải pháp được đưa ra và triển khai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong số đó là hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết một phần nào đó giúp người đọc hiểu được những chủ trương của Chính phủ và những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Chỉ ra những hạn chế, yếu kém của Việt Nam trong vấn đề hợp tác quốc tế. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy vấn đề hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng môi trường Việt Nam xanh – sạch – đẹp.


Toàn văn: PDF