Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Mai Thị Diệu Thúy

Tóm tắt


Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017 đã chính thức quy định quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam. Điều này đã hình thành nền tảng pháp lý quan trọng cho việc thừa nhận những quyền nhân thân cơ bản đối với người chuyển đổi giới tính. Để hiện thực hóa quy định của Bộ luật Dân sự vào thực tế,thì phải nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc bảo đảm quyền của người chuyển đổi giới tính, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào việc chỉ rõ một số vướng mắc về pháp luật liên quan đến quyền lợi người chuyển đổi giới tính và mạnh dạn đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện khung pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thân của người chuyển đổi giới tính.


Toàn văn: PDF