Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 01 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Đỗ Thị Quỳnh Trang

Tóm tắt


Cho thuê lại lao động là một hoạt động đã tồn tại ở Việt Nam khá lâu nhưng mới được pháp luật Việt Nam thừa nhận chính thức trong Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính vì chưa có kinh nghiệm điều chỉnh nên pháp luật vẫn còn một số điểm chưa thực sự hợp lý và làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Trong phạm vi bài viết sẽ đề cập đến những điểm còn hạn chế đối với việc cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.


Toàn văn: PDF