Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHOẢNG TRỐNG PHÁP LUẬT VÀ MÂU THUẪN GIỮA NHIỆM VỤ BẢO VỆ PHÁP LUẬT VÀ BẢO VỆ CÔNG LÝ CỦA TÒA ÁN

Trần Công Dũng

Tóm tắt


Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao nhiệm vụ bảo vệ công lý cho Tòa án nhân dân, chính là trao trọng trách bảo vệ quyền con người cho thiết chế quan trọng này. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ của mình, Tòa án phải vượt qua hai khó khăn lớn: giải quyết vấn đề khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn giữa nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý. 


Toàn văn: PDF