Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TRUNG QUỐC THÀNH LẬP TÒA ÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - HƯỚNG ĐI MỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Vũ Thị Hương, Hoàng Thảo Anh

Tóm tắt


Để giải quyết các tranh chấp  thương mại quốc tế một cách công bằng và kịp thời theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên Trung Quốc và nước ngoài, tạo ra một quy tắc ổn định, công bằng, minh bạch và thuận tiện trong môi trường kinh doanh quốc tế. Trung Quốc đã xây dựng Tòa án chuyên trách để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày và phân tích các quy định của pháp luật Trung Quốc về chức năng và quyền hạn của Tòa án Thương mại quốc tế. Theo đó, tác giả định hướng bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập về thương mại quốc tế hiện nay.


Toàn văn: PDF