Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ HẠN CHẾ VỀ CÁC THIẾT CHẾ THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Cao Đình Lành

Tóm tắt


Luật Hợp tác xã 2012 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013 nhưng cho đến thời điểm này, việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã vẫn còn nhiều lúng túng, bất cập, đặc biệt là đối với các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của hợp tác xã (HTX).

    Bài viết phân tích một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX và từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX.


Toàn văn: PDF