Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Quang Thuận

Tóm tắt


Quyền từ chối nhận di sản là một quy định không mới trong lĩnh vực pháp luật về thừa kế nhằm bảo đảm quyền tự định đoạt của công dân khi họ được hưởng quyền thừa kế. Sau nhiều lần sửa đổi Bộ luật Dân sự, quy định về quyền từ chối nhận di sản ngày càng được hoàn thiện hơn nhưng những bất cập còn tồn tại là không thể tránh khỏi. Bài viết trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền từ chối nhận di sản như điều kiện, thủ tục, thời hạn từ chối nhận di sản trên cơ sở so sánh quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 với pháp luật một số quốc gia nhằm chỉ ra một số điểm tiến bộ đáng học hỏi.


Toàn văn: PDF