S. 04 (2017)

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017

Mục lục

Bài viết

NGUYÊN TẮC PHÁP QUYỀN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN Tóm tắt PDF
Võ Khánh Vinh 1
VẤN ĐỀ SỞ HỮU TÀI SẢN TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cừ 11
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Văn Duy 22
BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG VIỆC XÂY DỰNG “TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ” Tóm tắt PDF
Trần Văn Hải 32
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 Tóm tắt PDF
Lê Thị Khánh Linh 45
MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VỀ THẨM QUYỀN KIỂM SOÁT HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA BIÊN GIỚI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Trần Viết Long 53
ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Nga 59
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017) Tóm tắt PDF
Dương Thị Cẩm Nhung 66
QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ TỰ ĐỊNH ĐOẠT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 Tóm tắt PDF
Lê Thị Thìn 73
TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 80