Chi tiết về Tác giả

Bình, Phí Thị

  • T. 5, S. 4 (2011) - Articles
    Opportunities and challenges of traditional craft villages (case study on carpentry Chàng Sơn, Thạch Thất, Hanoi)
    Tóm tắt