Ban biên tập

BTV chính

Hoàng Hoàng, Trường Đại học Văn Lang, Việt Nam

BTV chuyên mục

Đinh Thị Thùy Dung, Trường ĐH Văn Lang, Việt Nam


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429