Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CẢI TIẾN CÔNG TÁC HƯỚNG HỌC, HƯỚNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỒNG HÀ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐẤT NƯỚC

Hà Thị Kim Sa

Tóm tắt


Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước giai đoạn 2016 – 2020 được Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định là: “Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”. Tư tưởng quan trọng của Đảng đã được thể hiện sinh động qua thực tiễn xây dựng và phát triển Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hồng Hà.


Toàn văn: PDF PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429