Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 8 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Phan Huy Xu

Tóm tắt


Sản phẩm du lịch là một nhân tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Bài viết này, chúng tôi thấy cần nhận thức đúng về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nói cách khác, sản phẩm du lịch Việt Nam muốn cạnh tranh được tốt với các nước trong khu vực ASEAN và thế giới cần phải theo chuẩn mực quốc tế và đặc sắc, mang dấu ấn văn hóa Việt Nam. Hội nhập quốc tế về du lịch là một xu thế khách quan, nhiều nước tham gia trong đó Việt Nam ngày càng tham gia sâu, rộng. Hơn nữa, du lịch là một ngành có tính liên vùng, liên ngành, liên quốc gia. Chính vì vậy hội nhập quốc tế vừa là xu hướng vừa là bản chất của ngành du lịch Việt Nam cần nắm bắt cơ hội vượt lên thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình qua nhiều tiêu chí, trong đó có việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch vừa mang tính thời đại và vừa mang tính dân tộc là cần thiết để thu hút du khách

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429