Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA ĐẠI HỌC VĂN LANG

Nguyễn Hoàng Mai

Tóm tắt


Quảng bá thương hiệu đại học là một khái niệm không mới; nhiều trường đại học Việt Nam hiện nay đã thành công trong việc áp dụng quảng bá thương hiệu của mình để nâng cao giá trị thương hiệu trong mắt công chúng. Tuy nhiên, hầu như các trường vẫn chưa nhận thấy tầm quan trọng của công tác truyền thông trong việc thực hành quảng bá thương hiệu. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về vai trò của truyền thông tại Việt Nam cũng chưa nhiều. Vì thế, nghiên cứu này tiên phong trong việc nghiên cứu công tác truyền thông trong quảng bá thương hiệu trường đại học tại Việt Nam, và tập trung vào trường hợp cụ thể của Trường Đại học Văn Lang

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429